Nasledno pravo

  • pravno savetovanje i zastupanje u postupcima raspravljanja zaostavštine pred sudovima i javnim beležnicima;
  • sačinjavanje testamenata i nasledno pravnih ugovora (ugovori o ustupanju i raspodeli imovine za života i ugovori o doživotnom izdržavanju).