Imovinsko-pravni odnosi u vezi sa nepokretnostima

  • pravno savetovanje i sačinjavanje ugovora u vezi sa uređivanjem imovinsko-pravnih odnosa i drugih pravnih poslova koji za predmet imaju nepokretnosti (kupoprodaja, deoba, razmene i dr.);
  • sačinjavanje ugovora kojima se regulišu odnosi između investitora i vlasnika parcela u vezi sa zajedničkom izgradnjom objekata;
  • zastupanje u vanparničnim postupcima (deoba zajedničkih nepokretnosti, određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost, uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari);
  • postupci ozakonjenja objekata;
  • postupci restitucije;
  • postupci eksproprijacije;
  • zastupanje pred službama za katastar nepokretnosti, javnim beležnicima, sudovima i drugim nadležnim državnim organima u vezi sa nepokretnostima.